Privacy Policies

ၼႄႉၼမ်း

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ႇ (privacy) ၶွင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉ Shan Font ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း။ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တေသပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉလွင်ႈ ပေႃႇလသီႇ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် (Privacy Policy) ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းသိမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ် ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ transparency ၼႆယူႇ။

သင်ဝႃႈမီးၶေႃႈထၢမ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပေႃႇလသီႇၼႆႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇလုၵ်ႉတီႈ form ၼိူဝ်ဝႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ ဢီးမေးလ် (email) လႆႈယူႇၶႃႈ။

Shan Font ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းသူၸဝ်ႈသင်လၢႆလၢႆ?

ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်သူၸဝ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ

ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းသိမ်းၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ ၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်သူၸဝ်ႈသူင်ႇၸူးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႇၼိူဝ်ဝႅပ်ႉ Shan Font။

ၶေႃႈမုၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (Device Information)

ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းပႃးဝႃႈသူၸဝ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (device) သႅၼ်းလႂ်သေၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉ၊ ၸႂ်ႉ Operation Systems သင်၊ လႄႈၸႂ်ႉ browser သင်သေ ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉ Shan Font။

Log files

ဝႅပ်ႉ Shan Font လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇဝႅပ်ႉဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ log files။ မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းမႃးတူၺ်းဝႅပ်ႉ Shan Font ၼၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝႅပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁူတ်ႊတိတ်ႊ (hosting provider) လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ –

  • မၢႆ IP address
  • ဝၼ်းထီႉ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉဝႅပ်ႉ (date and time stamp
  • တင်းၼမ်ၵၢၼ်တဵၵ်း (click)

Shan Font ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသူၸဝ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်?

တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈဝႅပ်ႉတႆးတိပ်ႉမီးၽွၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ

ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈဝႅပ်ႉ ထုမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် user ၊ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငၢဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတႄႇ၊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝႅပ်ႉလီၸႂ်ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း account သူၸဝ်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ႁႃတၢင်းႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽေးဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်းတေႃႇ user လႄႈ system မိူၼ်ၼင်ႇ virus ၊ spam လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။

တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇသူၸဝ်ႈ

ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ email လႄႈ social media ပုၼ်ႈတႃႇပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသူၸဝ်ႈ တႃႇႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉ (password)။