ၸွႆႈလိူဝ်

Knowledge Base

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆး embed ၾွၼ်ႉတႆးၼိူဝ်ဝႅပ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

Video Tutorial

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ် embed ၾွၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ

Support

ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈ ပိုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်

ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၵႆႉထူပ်းႁၼ်

1. ၾွၼ်ႉ Shan လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး?

ၾွၼ်ႉ Shan ပဵၼ်ၾွၼ်ႉ Unicode ဢၼ်ဢိင်ဢဝ်ၾွၼ်ႉ Panglong သေ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄး ၶူင်သၢင်ႈမႃးႁႂ်ႈလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ

2. ၾွၼ်ႉ Shan ၵမ်ႉထႅမ် browser ၾူၼ်း Android သင်လၢႆလၢႆ?

ၾွၼ်ႉ Shan ၵမ်ႉထႅမ် Android Webview တႄႇဢဝ် Android 4.1 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

3. ၾွၼ်ႉ Shan ၵမ်ႉထႅမ် browser iOS သင်လၢႆလၢႆ?

ၾွၼ်ႉ Shan ၵမ်ႉထႅမ် Safari ၶွင် Apple တႄႇဢဝ် iOS 7.0 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

4. ၸွင်ႇမီးလွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၾွၼ်ႉ Shan?

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၾွၼ်ႉ Shan ပဵၼ်ၾွၼ်ႉ Unicode တႆးၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်း Unicode တႆးၵူႈပိူင်ပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ လွၵ်းမိုဝ်း ပၢင်လူင်၊ ၸိုင်ႈၶူင်း ၊ လႄႈ ယုင်းၶဵဝ် ၼႆယူႇ။

5. ၶႂ်ႈလႆႈ Shan.ttf တေလႆႈၵႂႃႇလူတ်ႊတီႈလႂ်?

သင်ၶႂ်ႈလႆႈၾွၼ်ႉ Shan ၼႆႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ Shan Web Kit ဢၼ်ႁူမ်ႈပႃးၾႆႇ .ttf ၊ .woff ၊ လႄႈ .woff2 ပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉလႄႈ ၶွမ်းတီႈ Download ၼႆၶႃႈ

6. ဢမ်ႇၸၢင်ႈသႂ်ႇၾွၼ်ႉ Shan တီႈဝႅပ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

သင်ထူပ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉ Shan ပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈ knowledge ဢမ်ႇၼၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈမႃးၵပ်းသိုဝ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈ

7. ၾွၼ်ႉ Shan ၵဵပ်းဝႆႉတီႈ server လႂ်?

ၽွၼ်ႉ Shan ၵဵပ်းဝႆႉတီႈ server ၶွင် shanfont.com ဢၼ်မီးတီႈမိူင်း Singapore ၼႆၶႃႈ