ၵပ်းသိုပ်ႇ

shanfont@pm.me

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Shan Font ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိုဝ်ႈၵိုဝ်း၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ လႄႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၵူႈပိူင်ပိူင် ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈဝႅပ်ႉ Shan Font ၼႆႉလီတွၼ်းမႃးလဵဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ မီးၽွၼ်းလီၼမ်သုတ်းတႃႇၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။