လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ

ယိူင်းမၢႆ

လိၵ်ႈတႆးတေလႆႈတူၺ်းလႆႈ၊ ဢၢၼ်ႇလႆႈ လႄႈ တႅမ်ႈလႆႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉၵူႈတီႈ။

ယိူင်းမၢႆ

  • တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉတႆးႁၢင်ႈလီပုၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ
  • တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ web browser ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၽႃႇသႃႇတႆး
  • တႃႇပဵၼ်တီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ် embed ၾွၼ်ႉတႆးတႃႇဝႅပ်ႉ
  • တႃႇပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးၶိုတ်းတၼ်း standard IT လုမ်ႈၾႃႉ

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး

တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆးၸိူဝ်း ၽိုၵ်းသၢင်ႈဝႅပ်ႉၽႃႇသႃႇတႆးၼၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်တေလႆႈ ထူပ်းႁၼ်ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၾွၼ်ႉတႆးသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်မီးၾွၼ်ႉတႆးဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ပလၢဝ်ႊသိူဝ်ႊ (browsers) လႄႈ API ၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းတႃႇႁႃၾွၼ်ႉတႆးတႃႇဝႅပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ ၼႄလွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈမီးဢေႇတႄႉတႄႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိုဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆးလၢႆၸဝ်ႈ လၢႆႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶူင်သၢင်ႈမႃးၾွၼ်ႉ Shan (ၶျႅၼ်ႊ) ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉတႆးၼိူဝ်ဝႅပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။