ၾွၼ်ႉ Unicode
တႃႇဝႅပ်ႉလိၵ်ႈတႆး

သိုပ်ႇလူ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉ Shan ငၢႆႈငၢႆႈ

 • 1
  လိူၵ်ႈသႅၼ်းဝႅပ်ႉ

  တပ်းတတ်းဝႃႈတေ ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉတႃႇဝႅပ်ႉသႅၼ်းလႂ် (html/css | WordPress ၊ Joomla ၊ Drupal )

 • 2
  ၵွပ်ႇပီႇ CSS

  ၵွပ်ႇပီႇ (copy) CSS ၵႂႃႇသႂ်ႇၼႂ်းတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

 • 3
  ဝႅပ်ႉပဵၼ်ၾွၼ်ႉတႆး!

  ယိၼ်းလီၸွမ်းၶႃႈ! ဝႅပ်ႉဢွၵ်ႇပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ