လၢႆးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉ Shan ၼႂ်းဝႅပ်ႉ HTML/CSS

1. ၸႂ်ႉ external CSS

သႂ်ႇ CSS link ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႂ်းၵႄႈ <head> ... </head> ၶွင်ၾႆႇ .html

<link href='//shanfont.com/shan.css' rel="stylesheet" />

ၵႂႃႇတီႈ CSS သေသႂ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇ font-family: ‘Shan’, sans-serif; တီႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ

.site-header {
font-family: 'Shan', sans-serif;
}

2. ၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆး embed ၾွၼ်ႉ ၼႂ်း CSS

ၵႂႃႇတီႈ CSS သေ သႂ်ႇၶူတ်ႊပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈဝႅပ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းမူတ်း

/* @font-face to load Shan font */
@font-face {
  font-family: 'Shan';
  src: url('//shanfont.com/shan/Shan.woff2') format('woff2'),
    url('//shanfont.com/shan/Shan.woff') format('woff'),
    url('//shanfont.com/shan/Shan.ttf') format('truetype');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.